کابینت نئوکلاسیک

یکی از سبک های محبوب در معماری، اجرای دکوراسیون به سبک نئوکلاسیک است. معماری نوکلاسیک همچون معماری پست مدرن به گذشته توجه دارد. اما توجهی که با خط فکری مدرن تلفیق شده باشد. در واقع اگر بخواهیم در یک جمله معماری نئوکلاسیک را وصف کنیم، نئوکلاسیک در طراحی آشپرخانه و دکوراسیون داخلی هم مورد توجه زیادی قرار گرفته و امروزه بسیاری از طرح های داخلی به سبک نئوکلاسیک سوق پیدا کرده اند.

کابینت نئوکلاسیک

یکی از سبک های محبوب در معماری، اجرای دکوراسیون به سبک نئوکلاسیک است. معماری نوکلاسیک همچون معماری پست مدرن به گذشته توجه دارد…

مطالعه بیشتر اطلاعات فنی آشپزخانه و کابینت نئوکلاسیک

یکی از سبک های محبوب در معماری، اجرای دکوراسیون به سبک نئوکلاسیک است. معماری نوکلاسیک همچون معماری پست مدرن به گذشته توجه دارد. اما توجهی که با خط فکری مدرن تلفیق شده باشد. در واقع اگر بخواهیم در یک جمله معماری نئوکلاسیک را وصف کنیم، نئوکلاسیک در طراحی آشپرخانه و دکوراسیون داخلی هم مورد توجه زیادی قرار گرفته و امروزه بسیاری از طرح های داخلی به سبک نئوکلاسیک سوق پیدا کرده اند.